Tag Archives: đại lý tektronix TPP1000

Que đo dòng TCP0020

Que đo dòng TCP0020 Datasheet Link Probe Description View Datasheet Que đo A621 Current Probe: 50 kHz, 10 mA to 2000 A, AC, BNC View Datasheet Que đo A622 Current Probe: 100 kHz, 10 mA to 100 A, AC/DC, BNC[Đọc thêm]

Que đo dòng điện TPP1000

Que đo dòng điện TPP1000 Thông số kỹ thuật Tektronix TPP1000 Tektronix TPP1000 Tektronix TPP0500B Tektronix TPP0502 Tektronix TPP0250 Attenuation 10X 10X 2X 10X Dynamic range 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II Bandwidth 1 GHz[Đọc thêm]