Que đo cao áp Tektronix P6015A

Que đo cao áp Tektronix P6015A

Thông số kỹ thuật P6015A:

Tektronix P5100A/TPP0850 :100X, High Voltage Probes Includes: Large hook tip (013-0389-xx), small hook tip (013-0388-xx), 6 in. ground lead (196-3526-xx), 18 in. ground lead (196-3527-xx), ground spring (214-5299-xx), crocodile clip (344-0461-xx), adjustment tool (003-1433-xx), color bands (016-1886-xx), instruction manual.

Tektronix P5122 : 100X, High-voltage Probe for TPS2000/B and THS3000 Series Oscilloscopes. Includes accessory kit (020-3046-xx) Contents: large retractable hook tip, lead with hook tip, lead with crocodile clip, adjustment tool, instruction manual, ground spring.

Tektronix P5150 :50X, High-voltage Probe for TPS2000/B and THS3000 Series Oscilloscopes.
Includes: Large hook tip (013-0389-xx), small hook tip (013-0388-xx), 6 in. ground lead (196-3526-xx), 18 in. ground lead (196-3527-xx), common spring (214-5299-xx), crocodile clip (344-0461-xx), color bands (016-1886-xx), adjustment tool (003-1433-xx), instruction manual.

Tektronix P6015A : 1000X, 3-meter High-voltage Probe.
Includes: Hook probe tip (206-0463-xx), banana plug tip (134-0016-xx), crocodile clip – plugs onto ground lead (344-0461-xx), ground lead (196-3363-xx), carrying case (016-1147-xx), instruction manual (070-8223-xx), probe tip (206-0116-xx).

Ứng dụng:
Power supply design
Design motor drive
Electronic ballast
Power semiconductors
Switch mode control
UPS systems
Power converters

Recommended accessories (for P5100A, TPP0850, P5150)
Probe Tip to BNC Adapter
013-0291-xx
0.080 in. diameter Spring Tip
206-0060-xx

đại lý Tektronix P6015A, nhà phân phối Tektronix P6015A, tài liệu Tektronix P6015A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *